• Regulamin

§1  Definicje  

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z  wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub  posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która poprzez  akceptację Regulaminu oświadcza, iż uzyskała zgodę przedstawiciela  ustawowego na zawarcie umowy, osoba prawna lub jednostka organizacyjna  nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,  dokonująca zakupуw w Księgarni Internetowej.  

Księgarnia Internetowa – sklep internetowy, działający pod adresem http:// www.esbn.pl prowadzony przez Sprzedawcę.  

Regulamin – Regulamin Księgarni Internetowej http://www.esbn.pl  

Sprzedawca – Europejskie Stowarzyszenie Badań Niemcoznawczych z  siedzibą we Wrocławiu (54-206) ul. Legnicka 65, wpisana do Krajowego  Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000770993, NIP: 8982248555, REGON:  382549603.  

Towar/Produkt – rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem  Księgarni Internetowej na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny.  

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do  zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.  

§2 Postanowienia ogólne  
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania i warunki korzystania z  Księgarni Internetowej, w szczególności zasady dokonywania zakupów w  Księgarni Internetowej.  
 2. Księgarnia Internetowa prowadzona jest przez Sprzedawcę.  
 3. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania  postanowień Regulaminu.  
§3 Wymagania techniczne  
 1. Do korzystania z Księgarni Internetowej konieczne jest posiadanie  komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu,  zainstalowaną przeglądarką internetową, oraz posiadanie aktywnego adresu  poczty elektronicznej (e-mail).  
 2. Korzystanie z Księgarni Internetowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia  przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących  minimalnych wymagań technicznych:
  przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w  wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej lub inna przeglądarka  internetowa obsługująca technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript.  


§4 
Składanie zamówień 

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową http:// www.esbn.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.  
 2. Informacje o Towarach prezentowane na stronach Księgarni Internetowej nie  stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie  zaproszeniem do składania ofert.  
 3. Klient, przesyłając do Księgarni Internetowej zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów ze Sprzedawcą. Wysłane  przez Księgarnię Internetową potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany  przez Klienta adres email stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której  mowa powyżej i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy  pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.  
 4. W celu złożenia zamówienia Klient musi:  
 5. dokonać wyboru zamawianych Towarów,  
 6. wypełnić formularz zamówienia dostępnego na stronie Księgarni  Internetowej oraz zaakceptować Regulamin,  
 7. zaakceptować wypełniony formularz poprzez złożenie zamówienia.  
 8. W sprawach dotyczących zamówienia Sprzedawca będzie kontaktował się z  Klientem telefonicznie na numer podany przy składaniu zamówienia lub  mailowo na adres podany przy składaniu zamówienia.  
 9. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu przekazania  zamówienia przez Sprzedawcę do wysyłki. W tym celu konieczny jest kontakt  mailowy pod adresem info@esbn.pl  

§5 Cena  

 1. Ceny Towarów na stronie Księgarni Internetowej zamieszczone przy Towarze  podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych,  które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.  
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili  składania Zamówienia przez Klienta na stronie Księgarni Internetowej.  
 3. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatуw wynikających z warunków  konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarуw z chwili  składania Zamówienia.  
 4. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji Księgarnia  Internetowa zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarуw tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby  egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej,  określane są w warunkach promocji.  
§6  Sposoby płatności i dostawy  
 1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:  
 2. a) płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego, po złożeniu  Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę operatora płatności,  
 3. b) płatnością online za pomocą karty płatniczej, po złożeniu Zamówienia Klient  zostaje przekierowany na stronę operatora płatności.  
 4. Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie  składania Zamówienia.  
 5. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w  szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki  lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien  zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.  
 6. Sprzedawca do każdego zrealizowanego Zamówienia wystawia na dane  podane przez Klienta w Zamówieniu fakturę w formie elektronicznej i doręcza  ją na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.  
 7. Klient nabywający Towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności  gospodarczej powinien w trakcie składania Zamówienia w zakładce „dane do  faktury” podać swoją firmę, jej adres oraz numer identyfikacji do celуw  podatkowych (NIP).  

§7 Prawo odstąpienia od umowy  

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w ciągu  14 dni od daty odebrania przesyłki przez Konsumenta lub upoważnioną przez  niego osobę, Konsument może odstąpić od umowy, nie podając przyczyny i bez  ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie  oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na adres adres  e-mail Księgarni Internetowej: info@esbn.pl
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a  Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument ma obowiązek  zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w  którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy  przed jego upływem.  
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.  
 4. Zwracany towar prosimy odesłać wraz z otrzymaną fakturą na adres  pocztowy Sprzedawcy z dopiskiem „Zwrot”.  
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zwrot dokonanych  przez niego płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zastrzegamy sobie  prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta  do chwili otrzymaniu rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta  dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsumentowi przysługuje zwrot  poniesionych pierwotnie kosztуw dostawy zakupionego Towaru, jednak w  kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego przez Księgarnię Internetową najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy.  
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące  wynikiem korzystania z niej, w sposób wykraczający poza konieczny, do  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.  
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu  do umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub  wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym  opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.    

§8 Reklamacje  

 1. Księgarnia Internetowa jest zobowiązana do dostarczenia Klientowi rzeczy  pozbawionej wad (zgodnej z umową). Nie jest wadą ubytek lub uszkodzenie  Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu.  
 2. Jeśli zakupiony Towar ma wady (zachodzi niezgodność Towaru z umową),  Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi w  ramach procedury reklamacyjnej.  
 3. W celu dokonania reklamacji należy odesłać wadliwy Towar na adres  pocztowy Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja” wraz z otrzymaną fakturą,  opisem przyczyn reklamacji i treścią żądania. Faktura nie stanowi podstawy  rozpatrzenia reklamacji, jednak w przypadku jej braku Sprzedawca może  wystąpić do Klienta o wykazanie innymi środkami faktu, iż zakupu  reklamowanego Towaru dokonano w Księgarni Internetowej.  
 4. W ramach reklamacji Klient może:  
  - zażądać obniżenia ceny,  
  - odstąpić od umowy,  
  - zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo  
  - zażądać usunięcia wady.  
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.  
 6. W przypadku pierwszej reklamacji Towaru Sprzedawca może nie uwzględnić żądania obniżenia ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim  wypadku niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta,  Sprzedawca wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad lub wadę usunie.  
 7. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia  wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że  doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez  Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w  porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 8. Jeśli zarówno wymiana rzeczy na wolną od wad jak i usunięcie wady okaże  się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci  Klientowi zapłaconą kwotę.  
 9. W przypadku reklamacji koszty odesłania wadliwego Towaru przez Klienta  ponosi Sprzedawca. Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów  dotyczących przesyłki. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas  za pobraniem, bez wcześniejszych ustaleń ze Sprzedawcą.  
 10. Reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym  Regulaminie mogą być składane pocztą elektroniczną na adres: info@esbn.pl
 11. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O  rozstrzygnięciu reklamacji Księgarnia Internetowa poinformuje Klienta – pocztą elektroniczną, na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.  
 12. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14  dni, przyjmuje się, że Sprzedawca żądanie uwzględnił.  
 13. W przypadku uwzględnienia reklamacji lub realizacji prawa Konsumenta  odstąpienia od umowy, pociągających za sobą obowiązek zwrotu na jego rzecz  zapłaconych kwot, Sprzedawca zwróci się do Klienta o wyrażenie zgody na  zwrot należności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.  
 14. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu w inny  sposób, który nie będzie wiązał się dla niego z poniesieniem kosztów.    

§9 Dane osobowe  

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę opisane  w Polityce prywatności dostępnej na stronie Księgarni Internetowej.  

§10  Postanowienia końcowe  
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 10.07.2021 roku.  
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany  Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie  krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej.  Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian do  Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu  złożenia zamówienia. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy  prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach  konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).